İş Paketi 5
Koordinatör: INESC TEC
Görev 1Kullanıcılar ve Diğer İlgililer Açısından Maliyet-Yarar Analizi
Koordinatör: İTÜ
Saha uygulamasında yararlanılan Talep Yönetimi çözümlerinin kapsamlı maliyet-yarar analizi bu aşamada yapılacaktır. Dağıtım şebekesi operatörleri, perakende satış yapan aracı şirketler ve tüketiciler olmak üzere tüm akıllı şebeke paydaşları analizlerde göz önünde bulundurulacaktır.
Görev 2Çevresel ve Toplumsal Etki Analizi
Koordinatör: INESC TEC
Belirli başarı ölçütleri kullanılarak (karbon dioksit salınımındaki düşüş vb.) Talep Yönetimi çözümlerinin çevreye etkileri değerlendirilecektir. Elde edilen sonuçlar, ülke çapında yapılabilecek büyük ölçekli uygulamaların potansiyel getirileri açısından da yorumlanacaktır. Saha uygulamasındaki kullanıcıların farkındalıkları da bu aşamada, 2. iş paketinin 2. görevindeki gibi anket ile ölçülecek ve değerlendirilecektir.
Görev 3Talep Yönetimi Uygulanması için Düzenleyici Öneriler Oluşturulması
Koordinatör: Makel
Geliştirilen sonuçlar ve elde edilen performanslar temel alınarak, ilgili ülkelerde zamanında ve efektif Talep yönetimi ve enerji verimliliği uygulamalarının önüne açabilecek düzenlemeler ve standartlaştırma çalışmaları için önerilerde bulunulacaktır. Bu tavsiyeler ve yol gösterici rehberlerin Avrupa ülkelerinde Talep Yönetimi mekanizmalarının genel kabulünü ve uygulanmasını hızlandırması da beklenmektedir.